કિંમત

5 મિનિટમાં તેનો ઉપયોગ શરૂ કરો! આજે વધુ સારા નિર્ણયો લો!

-40%
બચત  $48
વાર્ષિક
$6 / માસ + VAT
ખેતરનો ખર્ચ
ભોજન અને મૃત્યુ
ખરીદવામાં આવતા પ્રાણીઓ અને વેચાણ
અહેવાલો અને વિશ્લેષણ
-20%
બચત  $24
અર્ધ વાર્ષિક
$8 / માસ + VAT
ખેતરનો ખર્ચ
ભોજન અને મૃત્યુ
ખરીદવામાં આવતા પ્રાણીઓ અને વેચાણ
અહેવાલો અને વિશ્લેષણ
 
માસિક
$10 / માસ + VAT
ખેતરનો ખર્ચ
ભોજન અને મૃત્યુ
ખરીદવામાં આવતા પ્રાણીઓ અને વેચાણ
અહેવાલો અને વિશ્લેષણ